Ống mềm nối sprinklerr DN25, 14kg/cm2, 700mm, korea

Thuộc TNT Viet Nam
Thuộc nhóm
Mức lương 1000
Nơi làm việc Đà nẵng
Lượt xem 1148

Địa chỉ: OTT3, KĐT Handiresco, Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District, Hanoi
Điện thoại: 02422625656
Fax:
Email: vietnamtnt@gmail.com
Website: http://genie-systems.com.vn

ống mềm nối đầu sprinkler
ống mềm nối đầu sprinkler Daejin
ống mềm nối đầu sprinkler Daejin Sprinkler
ống mềm nối đầu sprinkler Daejin sprinkler flexible
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub700
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub1000
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub1200
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub1500
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub1800
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub2000
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub2500
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub3000
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub3500
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub4000
-----
Ống mềm nối sprinkler hàn quốc - Youngjin Flex - Daejin - Yong won....
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ27 - S– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1200
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1500
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1800
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 2000mm – Hàn quốc YJ27 – S – 2000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ28 - S– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1200
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1500
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1800
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ28 - SB– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ28 – SB – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ28 – SB – 1200
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ28 – SB – 1500
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ28 – SB – 1800
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 2000mm – Hàn quốc YJ28 – SB – 2000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ27 - SB– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ27 – SB – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ27 – SB – 1200
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ27 – SB – 1500
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ27 – SB – 1800
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 2000mm – Hàn quốc YJ27 – SB – 2000
--------------
Liên hệ : 024 22625656 Web: vietnamtnt.com
-------------------------------------------------------------
Đầu phun chữa cháy Protector đài loan đạt tiêu chuẩn UL, FM
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 - âm trần
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS001 - quay lên
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS002 - quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS004- quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 - quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 - quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS007 - quay ngang
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS008 - quay ngang
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS056 - hở
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS215 - quay lên
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS216 - quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 - Quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS217 - Quay ngang
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS227 - Quay ngang
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS021 – quay lên, K=11,5
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – quay xuống, K=11.5
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS023 Quay lên K=11.5
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS024 quay xuống

ống mềm nối đầu sprinkler
ống mềm nối đầu sprinkler Daejin
ống mềm nối đầu sprinkler Daejin Sprinkler
ống mềm nối đầu sprinkler Daejin sprinkler flexible
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub700
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub1000
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub1200
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub1500
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub1800
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub2000
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub2500
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub3000
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub3500
ống mềm nối đầu sprinkler daejin sprinkler flexible hose DJ25Ub4000
-----
Ống mềm nối sprinkler hàn quốc - Youngjin Flex - Daejin - Yong won....
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ27 - S– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1200
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1500
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ27 – S – 1800
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 2000mm – Hàn quốc YJ27 – S – 2000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ28 - S– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1200
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1500
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ28 – S – 1800
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ28 - SB– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ28 – SB – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ28 – SB – 1200
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ28 – SB – 1500
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ28 – SB – 1800
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 2000mm – Hàn quốc YJ28 – SB – 2000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 700mm – Hàn quốc YJ27 - SB– 700
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1000mm – Hàn quốc YJ27 – SB – 1000
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1200mm – Hàn quốc YJ27 – SB – 1200
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1500mm – Hàn quốc YJ27 – SB – 1500
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 1800mm – Hàn quốc YJ27 – SB – 1800
Ống mềm nối đầu phun sprinkler – Youngjin – dài 2000mm – Hàn quốc YJ27 – SB – 2000
--------------
Liên hệ : 024 22625656 Web: vietnamtnt.com
-------------------------------------------------------------
Đầu phun chữa cháy Protector đài loan đạt tiêu chuẩn UL, FM
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS003 - âm trần
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS001 - quay lên
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS002 - quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS004- quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 - quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS005 - quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS007 - quay ngang
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS008 - quay ngang
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS056 - hở
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS215 - quay lên
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS216 - quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 - Quay xuống
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS217 - Quay ngang
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS227 - Quay ngang
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS021 – quay lên, K=11,5
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS022 – quay xuống, K=11.5
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS023 Quay lên K=11.5
Đầu phun sprinkler chữa cháy Protector PS024 quay xuống

TNT Viet Nam

Địa chỉ: OTT3, KĐT Handiresco, Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District, Hanoi
Điện thoại: 02422625656
Fax:
Email: vietnamtnt@gmail.com
Website: http://genie-systems.com.vn

Tin tứcQuy địnhBảng giá QC
Góp ý
Loading